PÅ INNOVATUM SCIENCE CENTER

Äntligen Sommarlov på Innovatum Science Center!

Det firar vi med aktiviteter för hela familjen ända fram till skolan börjar. Oavsett om du semestrar på hemmaplan eller har vägarna förbi Trollhättan finns det mycket att göra för hela familjen: robotprogrammering i LEGO Mindstorms style, experiment med lysande växter, pop-up shower, Shufflebot, hästsimulator och utomhusaktiviteter på grässlänten vid loket. Vad vill du börja med? Valet är ditt!

För dig som vill upptäcka och utforska sommarlovsaktiviteterna på Innovatum Science Center men samtidigt inte missa showen i Smedjans unika miljö, eller familjeaktiviteterna på Gården Åker har vi samlat ihop all information du behöver så du kan uppleva årets skönaste dagar på bästa sätt . Kombinera upptäckarglädje med utomhus vattenlek vid loket, en läskande slush i en inspirerande industrimiljö med Saab Car Museum i bakgrunden och en utflykt i det unika Fall- och slussområdet med sommarparadiset för hela familjen på Gården Åker.

Årets sommarprogram 2020

Shufflebot

Denna roliga aktivitet för hela familjen kombinerar det populära Shuffleboardspelet med programmering av en LEGO robot. Genom enkel blockprogrammering ska de små LEGO stenarna curlas till målfältet. Klarar du utmaningen?

Varje dag kl. 11:00 och 14:45
Tid: Ca 45 min.

LEGO® Mindstorms® EV3

LEGO Mindstorms EV3-robotrevolutionen har börjat!
Var med och programmera på en ny nivå. Våra EV3 robotar är en kombination av LEGOs byggsystem och avancerad teknik som genom din programmering utför häftiga uppdrag de är skapade för. Alla kan programmera!

Varje dag kl. 13:30
Tid: Ca 45 min.

Labb: Glödande växter

Ta på dig labbrocken och följ med i vårt kemilabb där vi experimenterar med gröna växter. Visste du att de kan glöda helt utan trolleri? Efter experimentet får du med dig hem ett recept på gelé som lyser i mörkret

Varje dag kl. 10:45 och 13:30
Tid: Ca 30 min.

Pop up show

Aha, ohhhh och wow – så kommer det att låta när våra utställningsvärdar drar fram experimentbordet och visar en rad små experiment. Föremål som flyter i olja men inte i vatten, brustabletter som blir till en lavalampa och luftens olika gaser – här finns det nåt för alla!

Varje dag kl. 12:00 och 14:00
Tid: Ca 15 min.

Hästsimulator

Testa att rida på vår nya hästsimulator. Trav eller galopp – du bestämmer hur fort det ska gå.

Varje dag kl. 10:00-17:00

Skaparverkstad

För alla pysseltokiga barn och vuxna – här kan du ta det lugnt och bara klippa, klistra & färglägga. Skapar din egen lilla båt med kork eller glasspinnar. Testa den sedan vid vår utomhusstation på grässlänten vid loket. Vi har materialet – du har idén.

Varje dag kl. 10:00-17:00

Tipspromenad

Vem gillar inte tipspromenader? Vi har kluriga frågor för små och stora besökare – allt från kossor, Pokémon och fladdermöss till regnbågar, Albert Einstein och Alfred Nobel. Hitta de 10 utspridda frågor runt grässlänten vid loket, svarar på frågorna och vinn ett smaskigt pris.

Varje dag kl. 10:00-17:00

Gården Åker

I det vackra slussområdet i Trollhättan ligger Gården Åker. Där erbjuder Innovatum Science Center sommarlovsaktiviteter för barn, unga och familjer. Ta med hela familjen till sommarparadiset vid Gamle Dal och upplev våra roliga aktiviteter som är gratis och för ALLA!

Öppet alla dagar från 29 juni – 2 augusti kl. 10.00 – 16.00

Multimediashow i Smedjan

En unik upplevelse för stora och små i NOHABs gamla smedja väntar på alla besökare som vill gå en kort guidning och beskåda en bildshow

Varje dag kl. 11:30 och 14:30 i Smedjan

NOHAB Go!

Upptäck Innovatum området! Lyft blicken, titta på byggnaderna och leta reda på rätt kod till ditt pris under en innovativ tipspromenad ute på Innovatumområdet.

Varje dag kl. 10:00-17:00

station01
station02
station03

Utomhusaktiviteter vid loket

Kom till grässlänten vid loket, lek med vår vattenlek, går en tipspromenad och får ett smaskigt pris eller häng bara vid kiosken och njut av en läskande Slush.

Varje dag kl. 11:00 och 16:00

Sommar på och kring

Innovatum Science Center

Klicka på bilden eller knappen för att komma till vår sajt för våra andra besöksmål i Innovatums närområde!

Click on the image or button to get to our site for our other visitor destinations in Innovatum’s immediate area!

Våra vänner på Saab Car Museum söker

TESTFÖRARE!

Elbilskörkort

I sommar kan alla barn ta sitt elbilskörkort på Saab Car Museets egen testbana. Sätt dig i bilen, spänn fast bältet för nu kör vi!

Se saabcarmuseum.se för mer information.

Bilbana

Testa Saab Car Museums bilbana och tävla mot varandra om bästa tiden!

Se saabcarmuseum.se för mer information.

Visste du att du kan köpa en kombibiljett för både Innovatum Science Center och Saab Car Museum?

På så sätt får du ut det bästa av två världar!

Buy a combination ticket for Innovatum Science Center and Saab Car museum – the cheaper way to get the best of both worlds!

Coronatider

Vad betyder det för ditt besök hos oss?

Åkerssjövägen 16, Byggnad 60, 461 53 Trollhättan

Telefon: 0520-28 94 00
Mail: sciencecenter@innovatum.se

Öppettider: Tisdag-söndag 11-16

Finally, Summer Vacation at Innovatum Science Center!

We celebrate that with activities for the whole family until the school starts again. Whether you are vacationing at home or pass by Trollhättan, there is much to do for the whole family: robot programming in LEGO Mindstorms style, experiments with luminous plants, pop-up shows, Shufflebot, horse simulator and outdoor activities on the meadow by the locomotive. What do you want to start with? The choice is yours!

For those of you who want to discover & explore the summer holiday activities at Innovatum Science Center but wont miss the show in the old smithy´s unique environment, or the family activities at Gården Åker, we have gathered all the information you need so that you can experience the most beautiful days of the year.
Combine exploring joy with outdoor water play by the locomotive, a refreshing slush in an inspiring industrial environment with Saab Car Museum in the background and an trip to the unique Fall and lock area with the summer paradise for the entire family at Gården Åker.

Shufflebot

This fun activity for the whole family combines the popular Shuffleboard game with programming a LEGO robot. By simple block programming, the small LEGO stones should be curled to the target field. Do you take the challenge?

Every day 11.00 and 14.45
Time approx. 45 min

LEGO® MINDSTORMS® EV3

LEGO MINDSTORMS EV3 robot revolution has begun! Join us and program on a new level. Our EV3 robots are a combination of LEGO’s building system and advanced technology that through your programming performs cool missions they are created for. Everyone can program!

Every day 13.30
Time: approx. 45 min

GLOWING PLANTS

Put on your lab coat and join our chemistry lab where we experiment with green plants. Did you know they can glow without magic? After the experiment you will get a recipe for jelly that glows in the dark.

Every day at 10.45 and 13.30
Time: approx. 30 min

POP UP SHOW

Aha, ohhhh and wow – that´s what it will sound like when our staff take out the experiment table and show a series of small experiments. Objects that float in oil but not in water, effervescent tablets that turn into a lava lamp and various gases of the air – here there is something for everyone!

Every day 12.00 and 14.00
Time: approx. 15 min

HORSE SIMULATOR

Try to ride on our new horse simulator. Trot or canter – you decide how fast it goes.

Every day 10.00-17.00

CREATIVE WORKSHOP

For all children and adults who loves to cut and stick – here you can take it easy and just cut, paste & colour. Create your own little boat with cork or glass sticks. Then test it at our outdoor station at the locomotive. We´ve got the material – you have the ideas.

Every day 10.00-17.00

QUIZ

Who does not like quizzes? We have tricky questions for small and big visitors – everything from cows, Pokémon and bats to rainbows, Albert Einstein and Alfred Nobel. Find the 10 hidden questions around the locomotive, answer the questions, and win a yummy prize.

Every day 10.00-17.00 at the exhibition

GÅRDEN ÅKER


You can find the Gården Åker by the beautiful locks area in Trollhättan. There, the Innovatum Science Center offers summer vacation activities for children, youth and families. Bring the whole family to the summer paradise at Gamle Dal (“The old valley”) and experience our fun activities that are free and for ALL!

Open all days from June 29 – August 2 at. 10:00 to 16:00

LIGHT SHOW IN THE SMITHY

Create your own little rocket with the help of straws, do some colouring pages, or paint your own space picture. We’ve got the equipment – you have the idea!

Every day, all day
Age: For all little and big astronauts.
Time: Drop-in upon availability.

NOHAB GO!

Discover the Innovatum area! Lift your eyes, look at the buildings and find the right code for your prize during an innovative quiz through the Innovatum area.

Every day at 10.00 – 17.00

OUTDOOR ACTIVITIES AT THE LOCOMOTIVE

Come to the meadow at the locomotive, play with our water game, take part at the quiz and get a yummy price or just hang out at the kiosk and enjoy a refreshing Slush.

Every day 11:00 to 16:00

ELECTRIC CAR DRIVING LICENSE

This summer, all children can take their electric car driving license on the Saab Car Museum’s own test track. Get in the car, tighten the seatbelts for now we are driving!

See saabcarmuseum.se for more information

RACING TRACK

Test the Saab Car Museums’ racing track and compete against each other for the best time.

See saabcarmuseum.se for more information

1 DECEMBER 2019

1. Dina saker kan betyda mycket för någon annan.

I Sverige lever 160,000 människor i vad som kallas materiell fattigdom. Om du vill göra skillnad för dessa människor kan du skänka bort saker du har tröttnat på. Under adventstiden finns också julklappsinsamlingar till människor i närområdet som behöver lite extra magi under högtiden.

Läs mer om Ensam julgran söker julklappar i Trollhättan här: